Deities

Ganesha                                         Venkateshswara                                        Shiva Linga

Durga                                               Laxmi                                                           Saraswathi

Ram Parivar                                  Shiv Parivar                                                 Krishna

Karthikeya                                     Jagannath                                                   Hanuman

ShirdiSai Baba                              Nandi